Medicatieoverdracht

Aanleiding: Rapport ‘Hospital Admissions Related to Medicine’ (HARM), gericht op verbetering van de extramurale medicatieveiligheid.

Doel: Afspraken maken op wijkniveau over de medicatieoverdracht, gebaseerd op de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens, 2011’, op initiatief van Ministerie van VWS en Inspectie Gezondheidszorg. Boven tafel krijgen van praktische problemen en gezamenlijk zoeken naar ‘best practice’.

Betrokken: wijkverpleegkundigen en verzorgenden van verschillende thuiszorgorganisaties, praktijkondersteuners, huisartsen, apothekers en apothekersassistenten, Transmuraal Netwerk.

Stand van zaken: Eerste stap op weg naar vroegsignalering. Vervolg nodig bijv. met behulp van ‘Rode Vlaggen instrument’ (Eerstelijns verpleegkundige praktijk, Sino & Hiddink, 2012)

Contact: Arjen Grendel, apotheker, a.grendel@apotheekgrendel.nl

rode vlag freepik