Initiatieven

Samenwerking met en tussen zorgverleners, wat gebeurt er in de wijk? In de linker kolom een overzicht van initiatieven waar het zorgnetwerk op enige manier bij betrokken is. Wil je aansluiten, zijn er vragen of kun je ons wijzer maken, neem gerust contact op.

Op verzoek van de zorgverzekeraar hebben we de drie grootste zorgen van de wijk beschreven, gebaseerd op de Wijkscan aangevuld met onze praktijkkennis & -cijfers. We signaleren:

  1. stress & depressie door problemen met werkeloosheid, burn-out, sociale druk en eenzaamheid
  2. immobiliteit en overgewicht door psycho-sociale problematiek, maar zeker ook door een ongezonde leefstijl
  3. laaggeletterdheid en lichte verstandelijke beperking die leiden tot een lage sociaal economische status (SES), met grote gevolgen voor onder meer voeding, opvoeding, werk, inkomen.

Deze grootste zorgen hangen nauw met elkaar samen en kennen veel raakvlakken. Onze initiatieven zijn gericht op het vergroten van kennis en inzicht in deze problemen, zodat we bij kunnen dragen aan het verlichten ervan. Deze wijk heeft ook een aantal sterke punten. Deze kunnen worden ingezet als basis voor oplossingen.

  1. er is een meer dan gemiddelde betrokkenheid van wijkbewoners bij de buurt
  2. mensen vinden elkaar in allerlei vrijwillige initiatieven (wijkteamoost.nl, wijkteamkorthaarlem.nl, kadebuurt.nl)
  3. in de buurten Oosterwei/Sportlaan worden delen van de wijk opnieuw ingericht
  4. de wijk grenst aan de polder (Krimpenerwaard) en ook aan de binnenstad, zowel ‘groen’ als ‘cultuur’ zijn binnen bereik

ruimtelijkeplannen.nl

illustratie: ruimtelijkeplannen.nl

Verpleegkundig overleg

Overleg tussen praktijkverpleegkundige, poh-s en wijkverpleegkundige. Doel: het afstemmen van de zorg voor patiënten die zowel bij de huisarts als de wijkverpleegkundige bekend zijn. Elke eerste woensdag van de maand van 12-13 uur op Klein Iterson aan De la Reylaan. Voor meer informatie neem contact op met msterrenburg@kleiniterson.nl

verpleegkundig

Terug naar alle initiatieven

Laaggeletterd

Laaggeletterdheid herkennen in de apotheek

Aanleiding is een combinatie van factoren: casuïstiek van patiënten die hun medicatie niet goed gebruiken; de relatief lage sociaal economische standaard in een aantal buurten in de wijk, de toenemende aandacht voor de relatie tussen geletterdheid en gezondheid. In 2010 hebben medewerkers van de partners in het Zorgnetwerk een korte cursus interculturele communicatie van Pharos gevolgd, hier in de wijk. Hierdoor ontstond meer oog voor laaggeletterdheid. De apotheek maakt onderdeel uit van Connecting Care, een groep van apothekers die graag hun nek uitsteken voor vernieuwing en verbetering van de farmaceutische zorg in een veranderende omgeving. Zij hebben het onderwerp opgepakt.

Het doel is om het adequaat gebruik van geneesmiddelen te verbeteren bij laaggeletterde patiënten, migranten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Als middel hiervoor wordt een training ontwikkeld voor medewerkers van apotheken. Belangrijk is dat signalen van laaggeletterdheid worden herkend en dat hier rekening mee gehouden wordt bij het voorschrijven, afgeven en de bewaking van de medicatie. Hierbij is een goede afstemming met huisarts, wijkverpleegkundige en andere bij de patiënt betrokken zorgverleners van belang.

Meer informatie: Pouline Middelkoop, farmaceutisch consulent in de apotheek en Mirjam Altena, manager email

illustratie: boilingpoints.wordpress.com

Terug naar alle initiatieven

Rode vlaggen app

Achtergrondinformatie

Medicijnen worden voorgeschreven door de arts, verstrekt en eventueel bezorgd door de apotheker en vervolgens door de patiënt ingenomen. In de thuissituatie gaat veel mis rondom medicatie. Het gaat hierbij vooral om oudere mensen: Zij vormen een grote risicogroep.

Ouderen hebben vaak meer dan één gezondheidsprobleem en gebruiken vijf maal zo vaak medicatie als de gemiddelde Nederlander. Geneesmiddelengebruik bij ouderen levert eerder problemen op dan bij jongeren. Hier zijn drie belangrijke redenen voor. Allereerst komt dit omdat de verwerking van geneesmiddelen in het lichaam als gevolg van het verouderingsproces anders verloopt. Hierdoor kunnen sneller ongewenste effecten ontstaan. Ten tweede doordat ouderen vaak meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken, hebben ze meer kans op interactie tussen geneesmiddelen. De derde factor die bijdraagt aan het ontstaan van problemen, is het verminderde vermogen om medicijnen in te nemen als gevolg van problemen met het zien, motorische problemen, problemen met het geheugen of het ontbreken van sociale steun.

Signaleren van problemen in de thuissituatie

Het Rode Vlaggen Instrument is in een eerste test fase gebruikt in 1 thuiszorgteam in Noord-Holland. Met het instrument waren de thuiszorgprofessionals goed in staat medicatie gerelateerde symptomen te signaleren. Symptomen waar u aan kunt denken zijn: Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree en obstipatie, verlies van eetlust, gewichtsverlies, droge mond, interacties, risico’s voor bijwerkingen.

 

rode vlaggen app1 rode vlaggen app2 rode vlaggen app3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat deze symptomen gezien en gemeld worden met de app, kunnen er acties ingezet worden om erger te voorkomen.Tot maart 2016 werken tien teams in Noord-Holland met het rode vlaggen instrument en vanaf 1 februari starten ook vijf teams van thuiszorgorganisatie Vierstroom in Gouda met de rode vlaggen applicatie in samenwerking met het Gouds Overleg Georganiseerde eerste lijn (GOG) en de daarbij aangesloten centra.

Problemen met medicatie en verschijnselen die verzorgenden zien, kunnen in de app aangegeven worden. De meldingen (rode vlaggen genoemd) die gemaakt worden gaan door naar de wijkverpleegkundige en zij kan deze meldingen doorzetten naar een huisarts of apotheker of zelf een oplossing geven voor het probleem dat gesignaleerd is. Voor mee info surf naar: http://www.healthbase.nl/dossiers/rodevlaggen-app-in-de-thuiszorg/

Terug naar alle initiatieven

Zorgmarkt Zuidrandflat

Aanleiding: De Zuidrandflat met zelfstandige appartementen voor 55-plussers ligt tegenover huisartsenpraktijk Klein Iterson. De Vierstroom heeft een kantoorruimte in de Zuidrandflat. Ouderen hebben vragen over hun gezondheid, maar stellen die vragen soms niet of laat. In 2010 hebben wijk- en praktijkverpleegkundigen het initiatief genomen om samen een stukje gezondheidsvoorlichting te organiseren.

Doel: Laagdrempelig benaderbaar zijn voor ouderen en ontmoeting buiten de spreekkamer. Het gesprek openen over gezondheidsonderwerpen die voor ouderen relevant zijn.

Betrokken: bewoners & directie Zuidrandflat, diëtist, fysiotherapeut, apotheek, huisarts, wijk- en praktijkverpleegkundigen, evt. gastsprekers.

Stand van zaken: Sinds 2010 is er jaarlijks een bijeenkomst. Onderwerpen waren: signalen van dementie, eenzaamheid & depressie, wat te doen bij een beroerte, vitaal ouder worden en COPD.

Contact: Marijke Sterrenburg, praktijkverpleegkundige Klein Iterson, msterrenburg@kleiniterson.nl

bron: dhr. P. Slagboom, ZRF, Gouda

bron: dhr. P. Slagboom, ZRF, Gouda

Terug naar alle initiatieven

Medicatieoverdracht

Aanleiding: Rapport ‘Hospital Admissions Related to Medicine’ (HARM), gericht op verbetering van de extramurale medicatieveiligheid.

Doel: Afspraken maken op wijkniveau over de medicatieoverdracht, gebaseerd op de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens, 2011’, op initiatief van Ministerie van VWS en Inspectie Gezondheidszorg. Boven tafel krijgen van praktische problemen en gezamenlijk zoeken naar ‘best practice’.

Betrokken: wijkverpleegkundigen en verzorgenden van verschillende thuiszorgorganisaties, praktijkondersteuners, huisartsen, apothekers en apothekersassistenten, Transmuraal Netwerk.

Stand van zaken: Eerste stap op weg naar vroegsignalering. Vervolg nodig bijv. met behulp van ‘Rode Vlaggen instrument’ (Eerstelijns verpleegkundige praktijk, Sino & Hiddink, 2012)

Contact: Arjen Grendel, apotheker, a.grendel@apotheekgrendel.nl

rode vlag freepik

Terug naar alle initiatieven

Oost Actief Plus

Aanleiding: Op verzoek van cliënten/patiënten moesten huisarts en sociale dienst in de wijk (Oost Actief) met regelmaat verklaringen omtrent werk of gezondheidstoestand ondertekenen. Dit was aanleiding om eens om de tafel te gaan.

Doel:  Elkaar kennen en op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in eigen vakgebied of organisatie. In concrete gevallen kan men elkaar hierdoor makkelijker consulteren. Praktische knelpunten in de zorg aan kwetsbare gezinnen worden gesignaleerd en zo goed mogelijk opgelost.

Contact: zorgnetwerk@nieuwiterson.nl

 

foto: Natuurkieker, Coby Koops

Terug naar alle initiatieven

Tandem

Transmurale attentie naast dementie. Eén aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten.

Aanleiding is de wens om de zorg voor mensen met dementie in de wijk zo goed mogelijk vorm te geven. Deskundig, samenhangend & laagdrempelig. In 2010 ontstaan met het pilotproject ‘Attentie voor Dementie’ in de huisartsenpraktijken. Casemanagement en multidisciplinaire overleg bleken waardevol bij de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. In 2012 is uit dit project Tandem voortgekomen, net als ‘Attentie voor Dementie’ gedragen door het Transmuraal Netwerk.

Wat biedt Tandem? Deskundige begeleiding voor mensen met dementie die thuis wonen en voor hun naasten, vanaf het eerste begin tot aan het einde. Dit gebeurt door een vaste verpleegkundige die deel uitmaakt van het zorgnetwerk in de wijk. De zorg wordt uitgevoerd in samenspraak met de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Voor advies & consultatie zijn specialisten uit de tweede lijn beschikbaar.

Meer over Tandem op de site van het Transmuraal Netwerk.

In Zorgnetwerk Nieuw Iterson is Ingrid Vergeer al vanaf het begin bij deze zorg voor mensen met dementie betrokken. Naast haar werk als praktijkondersteuner in de beide huisartsenpraktijken is zij casemanager dementie bij Tandem. Zo werkt zij nauw samen met de patiënt, zijn naasten en uiteenlopende zorgverleners in de wijk en daarbuiten. Contact: ingrid.vergeer@tandemmh.

tandem

Terug naar alle initiatieven

Inloopspreekuren

Om de drempel naar zorg te verlagen houden verschillende zorgverleners in de wijk inloopspreekuren.

Bij huisartsenpraktijk Bloemen is dat op elke werkdag van 8.30-9.00 uur aan de Dunantsingel.

Bij apotheek Grendel is er op donderdag van 10.00-11.00 uur inloopspreekuur. Er is dan nadrukkelijk tijd en ruimte voor, maar gedurende de openingstijden van de apotheek is er altijd een apotheker beschikbaar voor vragen en advies.

Terug naar alle initiatieven

Gezondheidsvoorlichting

Voorlichting over gezond gedrag en goede zorg voor eigen lichaam en geest hoort bij ons werk en vindt op vele manieren plaats. We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om zelf te weten hoe je kunt bijdragen aan een gezonder lichaam. De menselijke geest en zijn sociale netwerk zijn daarmee vast verbonden. In Zorgnetwerk Nieuw Iterson vinden steeds opnieuw uiteenlopende voorlichtingsactiviteiten plaats. De persoonlijke voorlichting maakt deel uit van een consult of van de behandeling. Het bij elkaar brengen van mensen rond een gezondheidsklacht heeft als voordeel dat lotgenoten bij elkaar herkenning en steun kunnen vinden. Ook kan een onderwerp op deze manier op de kaart worden gezet, een voorlichtingsactiviteit genereert ook aandacht voor het onderwerp, bijvoorbeeld in de locale media.

Onder de initiatieven en nieuwsberichten op deze site zijn verschillende voorlichtingsactiviteiten en onderwerpen. Zie Zorgmarkt Zuidrandflat, polyfarmacie en ondervoeding. Of in april en mei j.l. Diabetesvoorlichting op arabische toon, de Gezonde boodschap of Medicatie tijdens Ramadan.

De belangrijkste les tot nu toe is: betrek de doelgroep bij de organisatie van een voorlichtingsactiviteit en werk zoveel mogelijk behoeftegestuurd. Als dit lukt is de voorlichting al voor 70% geslaagd. Verder van belang zijn een goede afstemming met collega-professionals in de wijk, een redelijke tijdsindeling en een deskundige spreker. Informatie: zorgnetwerk

illustratie: managegezond.com

Terug naar alle initiatieven

Kinderen met Astma

Aanleiding: De samenwerking sinds 2001 tussen kinderartsen, fysiotherapeuten en kinderlongverpleegkundigen.

Doel: Minder opnames/exacerbaties door hoogwaardige zorg voor kinderen met astma of bronchiale hyperreactiviteit dichtbij huis.

Stand van zaken: Elke woensdagmiddag houdt de Verpleegkundig Specialist Kinderlongziekten uit het Groene Hart Ziekenhuis spreekuur in de huisartsenpraktijk aan de Dunantsingel. Zij ziet alle kinderen met Astma of bronchiale hyperreactiviteit die medicatie gebruiken. Adequaat gebruik van de voorgeschreven longmedicatie is essentieel om exacerbaties te voorkomen. Evenals een eenduidige, herhaalde, goede voorlichting aan kinderen en ouders.

Resultaten: Door dit spreekuur is hoogwaardige kinderlongzorg laagdrempelig en dichtbij toegankelijk, de huisarts kan meestal hoofdbehandelaar blijven, de kinderarts is door de nauwe samenwerking met de Verpleegkundig Specialist heel dichtbij. De opkomst op de spreekuren is hiermee verhoogd. De Verpleegkundig Specialist kan gemakkelijk op huisbezoek als daar aanleiding voor is.

Contact: monique.veenstra@ghz.nl

ghz dichtbij

Terug naar alle initiatieven

Ondervoeding

Aanleiding: Ouderen in de thuissituatie blijken vaker ondervoed dan verwacht, dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals beïnvloeding van de werking van medicatie, slechte wondgenezing, minder mobiliteit en een verhoogde kans op ziekenhuisopname.

Doel: aandacht voor ondervoeding van ouderen, invoeren SNAQ 65+, screeningsinstrument voor ondervoeding in de eerstelijn, LESA.

Stand van zaken: Er zijn eerstelijns samenwerkingsafspraken gemaakt, wijk- en praktijkverpleegkundigen gebruiken de SNAQ

Contact: Willy Verstegen, diëtiste, w.verstegen@weteneneten.nl

appel oudere

Terug naar alle initiatieven

COPD-overleg

Aanleiding: Knelpunten in de chronische zorg inventariseren en oplossen, aandacht voor preventie

Doel: Minder (in aantal en in ernst) zieke COPD-patiënten in de wijk, door het vroegtijdig inzetten van elkaars deskundigheid. Signaleren van knelpunten en deze gezamenlijk oppakken.

Betrokken: diëtiste, fysiotherapeut, apotheker, wijkverpleegkundige, huisarts, poh

Stand van zaken: COPD is inmiddels een zorgprogramma, afgesproken dat betrokken disciplines initiatief nemen om de betrokkenen bij elkaar te roepen op het moment dat daar behoefte aan is.

Contact: Hendrik Jan Geukes, huisarts, hjgeukes@kleiniterson.nl

longen blauwrood

Terug naar alle initiatieven

Polyfarmacie

Aanleiding: De publicatie in 2009 van het VWS voorstel HARM-wrestling (hospital admissions related to medication), gericht op het verbeteren van de extramurale medicatieveiligheid.

Doel: De deskundigheid van huisarts, apotheker en praktijkondersteuner samenvoegen tot een optimale medicamenteuze behandeling van de patiënt, in zorgvuldige afstemming met de patiënt.

Stand van zaken: De apotheker bezoekt de oudere patiënt die chronisch meer dan 5 soorten medicatie gebruikt thuis. De ervaring van de patiënt met het gebruik, de werking en de bijwerkingen van de middelen wordt nauwkeurig besproken. De bevindingen worden overlegd met de huisarts en indien nodig de wijk-/praktijkverpleegkundige of de specialist. Onnodige/onwenselijke medicatie wordt zorgvuldig afgebouwd. Dit levert een aanmerkelijke tevredenheid bij de patiënt en een grote kostenbesparing op.

Contact: a.grendel@apotheekgrendel.nl

polyfarmacie

Terug naar alle initiatieven

Valpreventie

Aanleiding: Goede ervaringen met een Valpreventietraject
in Gouda Noord in 2010.

Doel: terugdringen van valrisico bij ouderen.

Stand van zaken: Op 11 april 2013 zijn een aantal zorgverleners uit Kort Haarlem bij elkaar geweest om de mogelijkheden te verkennen. Genoeg enthousiasme, maar tot nu toe te weinig tijd & gelegenheid om verder uit te werken.

Contact: Jolanda Ehlert, fysiotherapeut van Praktijk voor Fysiotherapie Martenssingel fysio_martens@zonnet.nl
of Ineke Weverling van Transmuraal Netwerk ineke.weverling@ghz.nl

Meer informatie website transmuraalnetwerk

valpreventie

Terug naar alle initiatieven

Welzijn op recept

Voor klachten waar medische zorg niet direct iets oplost.

Er zijn 5 welzijnsarrangementen geformuleerd die een oplossing kunnen bieden aan mensen met psychosociale klachten als eenzaamheid, somberheid of rouwverwerking. Wanneer een patiënt met deze klachten de huisarts bezoekt, verwijst de huisarts deze patiënt door naar de welzijnscoach. De welzijnscoach bespreekt het probleem met de patiënt en draagt oplossingen aan, zoals bewegingsactiviteiten of kookgroepjes van bewoners. De welzijnscoach reikt aan, verder is het de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende persoon om het ‘welzijnsrecept’ op te volgen. In principe kunnen andere zorgverleners (thuiszorg, paramedici) mensen met psychosociale klachten doorverwijzen naar de welzijnscoach.

Op een rijtje:
– 
Doel van Welzijn op Recept is activering;
–  Op de website www.welzijnopreceptgouda.nl worden activiteiten aangeboden.
Hier kan iedere burger zelf op zoek naar activiteiten die bij hem/haar passen.

De zorgverlener kan ook de Welzijnscoach inschakelen voor advies op maat. In Gouda Oost is dat Angelique de Graaf a.degraaf@kwadraad.nl

Welzijn op recept

Terug naar alle initiatieven

GOG

Gouds Overleg Georganiseerde eerstelijn (GOG)

Samen met andere 1e lijnscentra in Gouda bundelen we krachten en zijn we gezamenlijk aanspreekbaar voor gemeente en zorgverzekeraar.

Vanuit Nieuw Iterson is Mirjam Altena deelnemer aan het bestuur van GOG.

Contact: maltena@kleiniterson.nl

logo GOG

Terug naar alle initiatieven